Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.2310271696E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7E10   4.6408032354E10   62.71
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.7432208146E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5465.4475    
P/E dự kiến   5.855    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A