Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.943861302E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.1E10   4.86787596E10   39.26
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.934902508E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5465.4475    
P/E dự kiến   5.855    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A