Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang (KGU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KGU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.528E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.902E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2619.5426    
PE dự kiến   4.7337    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A