Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang (KGM: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KGM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.680657078069E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E10   2.2269326785E10   139.18
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.6706489294E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   471.8836    
PE dự kiến   13.1388    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A