Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (KDM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KDM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.4881322779E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E10   2.607260217E9   21.73
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.36E9   1.742959219E9   18.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1376.4706    
P/E dự kiến   2.0342    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A