Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành (KDM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KDM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   106,314,036,640   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   12,000,000,000   3,324,420,708   13.85
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9,360,000,000   2,638,722,798   14.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,376.47    
P/E dự kiến   5.67    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A