Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (KDM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KDM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0E11   3.9310640889E10   19.66
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.823928764E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.56E10   1.45812292E9   9.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2197.1831    
PE dự kiến   1.9571    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A