Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (KDM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KDM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E10   1.4486995232E10   28.97
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0E9   2.891665041E9   72.29
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0E9   2.311477789E9   115.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   281.6901    
PE dự kiến   10.65    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A