Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành (KDM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KDM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.808737642666667E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E10   3.30031878E9   20.63
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.36E9   2.183123084E9   17.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1318.3099    
P/E dự kiến   8.5716    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A