Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KDH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.857182772E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.24115518E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E11   4.7115106E11   29.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2062.7471    
P/E dự kiến   14.1074    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A