Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KDH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.782260508E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.157192293333334E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E11   5.386106946666667E11   50.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1932.2582    
PE dự kiến   15.9917    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A