Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KDH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E12   3.851426081E12   256.76
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E11   3.7801002E11   94.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1031.3736    
P/E dự kiến   35.7291    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A