Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.7E12   7.02291802862E12   91.21
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.9E11   5.69394567445E11   116.2
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.8344236295E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A