Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.7E12   5.888906663522E12   38.24
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.9E11   9.0984647323E11   92.84
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   7.77972242058E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2358.9607    
P/E dự kiến   18.3555    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0384%