Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.7E12   6.767220846865333E12   65.91
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.9E11   7.13179440832E11   109.16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.571031196626666E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A