Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.7E12   5.793502831522E12   37.62
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.9E11   8.91904386216E11   91.01
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   7.40086234706E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2358.9607    
P/E dự kiến   18.3555    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0391%