Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (KBE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KBE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.143E10   1.3154993934133333E11   863.19
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.432905576E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.480765329E9   3.8616581493333335E9   83.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2827.4538    
PE dự kiến   6.3662    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A