Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (KBE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KBE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   102,150,000,000   121,215,741,836   89
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3,163,406,292   3,694,233,400   87.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,569.66    
P/E dự kiến   5.45    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A