Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (KBE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KBE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0215E11   1.01589654765E11   99.45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.163406292E9   3.081230287E9   97.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2569.6605    
P/E dự kiến   6.6935    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A