Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (KBE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KBE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.035E11   7.1500698458E10   34.54
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.038907886E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.87991379E9   1.761401834E9   22.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3151.6854    
P/E dự kiến   3.2998    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A