Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (KBE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KBE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.035E11   4.0116985124E10   9.69
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.444830276E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.87991379E9   1.192533684E9   7.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3151.6854    
P/E dự kiến   3.2998    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A