Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (KBE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KBE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.035E11   1.09465308701E11   105.76
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.881235918E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.87991379E9   3.34423225E9   86.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3151.6854    
P/E dự kiến   5.7112    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A