Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2,226,784,015,472   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1,030,115,289,256   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   850,000,000,000   784,357,599,950   46.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,809.43    
P/E dự kiến   9.89    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A