Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3471591817386667E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.0201853276346666E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.5E11   7.235248253213334E11   63.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1809.4339    
P/E dự kiến   7.378    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A