Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.68686414362E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.1184633118E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.5E11   8.27312219152E11   48.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1809.4339    
P/E dự kiến   7.3504    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A