Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.6E12   2.505867242157E12   96.38
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E12   1.048690166218E12   104.87
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E11   7.47444828493E11   93.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1702.9966    
PE dự kiến   8.5731    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A