Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.260198518971E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.11539933682E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.5E11   5.84522397947E11   68.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1809.4339    
PE dự kiến   7.9583    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A