Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.2E11   5.334589612E9   1.21
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.5E10   -6.242252738E9   -4.8
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.2E10   -6.242252738E9   -6.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2166.6668    
P/E dự kiến   8.6769    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A