Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.2E11   2.18E9   0.25
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.5E10   -6.250712984E9   -2.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.2E10   -6.250712984E9   -3.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2166.6668    
P/E dự kiến   15.6923    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A