Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   200,000,000,000   10,667,632,709.33   4
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   20,000,000,000   -5,374,839,002.67   -20.16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   15,600,000,000   -5,374,839,002.67   -25.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   650    
P/E dự kiến   9.85    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A