Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.2E11   1.1369884377333334E10   3.88
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.5E10   -6.565052665333333E9   -7.58
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.2E10   -6.565052665333333E9   -9.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2166.6668    
P/E dự kiến   10.1538    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A