Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0E11   1.0667632709333334E10   4.0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   -5.374839002666667E9   -20.16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.56E10   -5.374839002666667E9   -25.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   650.0    
P/E dự kiến   5.5538    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A