Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.2E11   9.2364286172E10   41.98
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.5E10   2.4440574563E10   37.6
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.2E10   2.0126152113E10   38.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2166.6668    
P/E dự kiến   8.2154    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A