Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0E11   1.6815590635E11   84.08
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   4.902114599E9   24.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.56E10   3.562294323E9   22.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   650.0    
P/E dự kiến   22.9231    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A