Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  JVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.3E11   5.07719038628E11   60.44
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.3E10   1.1534355017333334E10   37.61
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.9E10   1.1291752972E10   44.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   168.8886    
P/E dự kiến   23.1514    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A