Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  JVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.3E11   5.62177828547E11   89.23
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.3E10   1.8483839461E10   80.36
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.9E10   1.9053638497E10   100.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   168.8886    
PE dự kiến   18.829    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A