Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  JVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.3E11   5.092465580466667E11   60.62
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.3E10   2.3760618504E10   77.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.9E10   2.4348925776E10   96.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   168.8886    
P/E dự kiến   30.6119    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A