Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  JVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.3E11   5.05264469928E11   40.1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.3E10   1.204475597E10   26.18
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.9E10   1.1592186042E10   30.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   168.8886    
P/E dự kiến   22.204    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A