Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  JVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   630,000,000,000   562,177,828,547   89.23
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   23,000,000,000   18,483,839,461   80.36
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   19,000,000,000   19,053,638,497   100.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   168.89    
PE dự kiến   17.23    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A