Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.8398752512E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.6458202E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.4E9   1.75319816E8   1.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   70.5882    
P/E dự kiến   151.5833    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A