Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   19,536,000,000   673,945,686.67   2.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500   N/A   N/A
EPS dự kiến   808.94    
P/E dự kiến   14.46    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.04%