Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.767293312E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.04E10   1.012214252E9   1.24
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.012214252E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   63.5294    
P/E dự kiến   192.037    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A