Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ITD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.4E11   9.46272904599E11   127.87
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.7E10   7.8969021076E10   168.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2465.4794    
P/E dự kiến   10.3428    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A