Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ITD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.25825114027E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.2699633094E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.5329922465E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1763.8439    
PE dự kiến   6.2364    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A