Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ITD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   740,000,000,000   582,608,527,498   39.37
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   47,000,000,000   39,102,742,220   41.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,556    
P/E dự kiến   8.51    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.06%