Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ITD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.4E11   4.54662868361E11   61.44
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.1019498941E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.7E10   3.2343967776E10   68.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2471.8615    
P/E dự kiến   4.6726    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A