Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ITD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.4E11   4.554824358706667E11   46.16
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.0892698521333336E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.7E10   3.4614140417333336E10   55.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2467.3172    
P/E dự kiến   5.2689    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A