Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ITD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.4E11   6.606847278026666E11   66.96
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.7E10   4.9355994862666664E10   78.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2465.4794    
P/E dự kiến   9.4505    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A