Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ITD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.3E11   7.67334046256E11   72.39
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.8165523242E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.35E10   2.5990364976E10   38.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1763.8439    
PE dự kiến   6.5765    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A