Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ITD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.46516677568E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.6561177036E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8.707413416E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2465.4794    
P/E dự kiến   10.1806    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A