Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (ITC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ITC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.86002314642E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.129E10   7.8505780924E10   55.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   7.6182900726E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   291.3484    
P/E dự kiến   48.0524    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A