Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (ITC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ITC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   212,807,937,235   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   20,000,000,000   9,214,619,978   46.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8,668,168,575   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   174.81    
P/E dự kiến   62.93    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A