Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (ITC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ITC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.7893207828E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.129E10   8.7382548442E10   61.29
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8.5330271444E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   291.3484    
P/E dự kiến   48.0524    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A