Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ITA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.3515486494E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.041942402E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.09E11   5.0745090752E10   8.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   695.0455    
P/E dự kiến   5.8845    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A