Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ITA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   524,959,348,750   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   363,100,000,000   108,981,192,275   30.01
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   106,430,886,530   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   329.31    
PE dự kiến   7.17    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A