Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ITA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.1921978981E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.4034473438E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.09E11   7.3961122466E10   11.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   329.3114    
P/E dự kiến   12.2073    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A