Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.80028322911E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.3545E10   4.4631998147E10   102.5
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.4926E10   3.5468499602E10   101.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2908.3982    
PE dự kiến   12.5842    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A