Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.93343040664E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.3545E10   4.5119098202E10   51.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.4926E10   3.5986113004E10   51.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2908.3982    
PE dự kiến   4.8136    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A