Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO (ISH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ISH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.58098154544E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.6318E10   3.290043516E10   14.6
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.7808E10   3.02889992E10   15.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1062.4    
P/E dự kiến   20.2372    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A