Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO (ISH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ISH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.62937553177E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.4614E10   2.1519382139E10   62.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.1961E10   1.9805386997E10   61.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   710.2444    
P/E dự kiến   14.7836    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A