Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO (ISH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ISH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.27142565274E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.6318E10   9.4327005962E10   83.74
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.7808E10   8.1572739488E10   85.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1062.4    
PE dự kiến   13.6483    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A