Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO (ISH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ISH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.17107229392E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0992E10   6.8024243844E10   109.74
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.6384E10   5.7815519098E10   109.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   586.3111    
P/E dự kiến   21.3197    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A