Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO (ISH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ISH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   154,740,275,629.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   34,614,000,000   18,376,925,069.33   39.82
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   31,961,000,000   16,878,958,118.67   39.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500   N/A   N/A
EPS dự kiến   710.24    
P/E dự kiến   14.36    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A