Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO (ISH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ISH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   273,236,856,515   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   56,318,000,000   111,973,630,848   198.82
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   47,808,000,000   94,399,307,316   197.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,062.4    
PE dự kiến   15.06    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A