Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO (ISH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ISH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.74664887692E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.6318E10   1.2636408822933333E11   168.28
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.7808E10   1.0829930893866667E11   169.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1062.4    
PE dự kiến   17.131    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A