Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp (IRC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5703E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.1404E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7242.5811    
PE dự kiến   1.3807    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A