Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IPA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.157E10   2.706472186937E12   23392.15
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.13014588069E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0559E10   1.89611603421E11   922.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   230.7453    
PE dự kiến   72.8076    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A