Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IPA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.01E11   1.13011695599E11   111.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.42E10   7.774031646E10   82.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1046.6667    
P/E dự kiến   17.6752    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A