Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IPA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0606E10   1.9004462211746667E12   13438.95
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.9874E10   7.9428415168E10   299.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   331.2333    
P/E dự kiến   33.2092    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A