Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IPA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.875E11   2.13014588069E11   113.61
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5E11   1.89611603421E11   126.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1683.5348    
PE dự kiến   7.6624    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A