Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IPA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0606E10   1.969531530443E12   18569.97
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.9874E10   7.774031646E10   391.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   227.6655    
P/E dự kiến   38.214    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A