Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IPA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   10,606,000,000   1,917,432,641,456   9,039.38
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   19,874,000,000   77,376,715,030   194.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500   N/A   N/A
EPS dự kiến   331.23    
P/E dự kiến   32    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A