Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IPA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.157E10   2.43277913628E12   15769.96
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.3531069399333334E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0559E10   2.2392136207066666E11   816.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   228.4333    
P/E dự kiến   78.7976    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A