Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (INN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  INN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.6552056744E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E10   8.635228584E10   47.97
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   6.9081828672E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4684.3988    
P/E dự kiến   12.4029    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A