Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (INN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  INN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   777,429,567,032   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   62,300,000,000   79,757,251,618   64.01
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   63,803,230,894   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,684.4    
P/E dự kiến   12.4    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A