Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO (INC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  INC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.4235368864E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.4E9   1.482907924E9   15.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.08172154E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   651.0    
P/E dự kiến   9.5238    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A