Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO (INC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  INC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.5962038977E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.651692199E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.36E9   1.854122288E9   136.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   680.0    
P/E dự kiến   19.4118    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A