Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO (INC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  INC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,809,000,000   2,053,827,941.33   85.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,302,000,000   1,642,005,309.33   94.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500   N/A   N/A
EPS dự kiến   651    
P/E dự kiến   6.3    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.12%