Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO (INC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  INC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.809E9   2.28959626E9   126.57
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.302E9   1.830884225E9   140.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   651.0    
P/E dự kiến   8.7558    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A