Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO (INC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  INC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.311367659E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.57E9   2.009638402E9   39.1
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.524937122E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   680.0    
P/E dự kiến   15.8824    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A