Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.000292710704E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E11   1.49249169642E11   46.64
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.19599934776E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3493.6543    
P/E dự kiến   12.1935    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A