Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (ILC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ILC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.8E11   2.16016916068E11   30.0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   7.23824018E9   60.32
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.0E9   7.23824018E9   60.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   493.4965    
PE dự kiến   3.8501    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A