Công ty Cổ phần ILA (ILA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ILA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,068,796,678,336   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   329,163,216   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   10,000,000,000   -1,002,067,828   -2.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   588.24    
PE dự kiến   3.02    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A