Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.7850242146E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1E11   2.66844227544E11   63.53
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.75E11   2.1951440445E11   62.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1276.4655    
P/E dự kiến   9.0093    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A