Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.043E12   1.959658664608E12   187.89
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.37E11   1.70155189405E11   71.8
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.93E11   1.3783535889E11   71.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   703.8798    
P/E dự kiến   11.9339    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A