Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.349187961236E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.53E11   3.1308685817E11   61.87
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.1E11   2.58035325002E11   61.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1531.7586    
PE dự kiến   5.2685    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A