Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,043,000,000,000   506,797,786,484   24.3
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   237,000,000,000   65,721,025,142   13.87
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   193,000,000,000   54,139,987,466   14.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   703.88    
P/E dự kiến   12.16    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A