Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.414857041348E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.53E11   2.61216105412E11   25.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.1E11   2.16979148188E11   25.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1531.7586    
P/E dự kiến   6.3652    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A