Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.245174545638E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.53E11   2.82323297615E11   111.59
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.1E11   2.32986396506E11   110.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1531.7586    
PE dự kiến   7.573    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A