Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.636178476573334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1E11   2.2899141848533334E11   81.78
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.75E11   1.9045249479466666E11   81.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1276.4655    
P/E dự kiến   7.3954    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A