Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.26332639056E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.97E11   7.8061370332E10   9.91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.67E11   6.4540056736E10   9.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1218.1128    
P/E dự kiến   7.9631    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A