Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.26332639056E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1E11   7.8061370332E10   9.29
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.75E11   6.4540056736E10   9.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1276.4655    
P/E dự kiến   8.3434    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A