Công ty Cổ phần In Hàng không (IHK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IHK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.13498099464E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E9   2.7045971626666665E9   45.08
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.1471919706666667E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2002.8684    
PE dự kiến   5.9914    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A