Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (IFS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IFS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.546252986E12   1.51595024E12   49.02
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.00408404E11   2.245034E11   111.8
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.6160725E10   2.0729678E11   107.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1103.5074    
PE dự kiến   11.7806    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A