Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (IFS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IFS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.546252986E12   1.498174544E12   72.67
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.00408404E11   2.1942381466666666E11   163.9
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.6160725E10   1.9204964533333334E11   149.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1103.5074    
PE dự kiến   10.8744    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A