Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (IFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IFC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.2288619898666666E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.438E9   2.846655866666667E8   14.85
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.438E9   2.846655866666667E8   14.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   479.3333    
P/E dự kiến   35.4659    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A