Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (IFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IFC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.74487E11   1.1071087544E10   1.01
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -5.86996412E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.68E8   -5.86996412E8   -31.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   156.0    
P/E dự kiến   110.2564    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A