Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (IFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IFC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.2408966935E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.438E9   6.559066804E9   456.12
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.438E9   5.160614657E9   358.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   159.7778    
PE dự kiến   47.5661    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A