Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.39829844112E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.6357164572E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.4E10   8.9649528268E10   124.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   4000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   4687.4056    
P/E dự kiến   9.9842    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0855%