Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.22E11   8.160876673066667E10   50.17
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.7010976236E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.5E10   7.785353221733333E10   89.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3880.794    
PE dự kiến   6.6997    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A