Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.34832226E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.2024700052E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.2E10   2.66684983E10   10.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   5381.8361    
P/E dự kiến   9.049    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0411%