Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.22E11   1.203909728E11   24.67
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.22521032328E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.5E10   1.10020212312E11   42.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4030.866    
P/E dự kiến   7.9387    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A