Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.552206527466667E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.9826360856E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.2E10   6.2302810521333336E10   75.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3844.826    
P/E dự kiến   10.2735    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0506%