Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   82,111,964,328   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   63,313,389,294   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   54,000,000,000   58,656,198,146   54.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   4,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,687.41    
P/E dự kiến   10.79    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%