Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ (IDJ: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.17341927641E11   2.1841557484E10   1.72
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5892842764E10   -4.573518564E9   -7.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -4.57305522E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   107.362    
P/E dự kiến   17.6971    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A