Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ (IDJ: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.17341927641E11   3.04930991964E11   48.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5892842764E10   1.1788035766E10   37.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.178854402E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   107.362    
P/E dự kiến   17.6971    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A