Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ (IDJ: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.5567521335E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.860422572E9   -7.22399691E9   -148.63
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -7.223493803E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   107.362    
P/E dự kiến   17.6971    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A