Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.558E12   5.042864041178667E12   106.3
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.84E11   3.153832203973333E11   128.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.78E11   2.946063732213333E11   124.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   980.124    
P/E dự kiến   12.3454    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A