Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.859E12   5.011530526672E12   18.27
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.06E11   6.98592599092E11   28.82
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.8E11   6.6248816292E11   28.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3193.6625    
P/E dự kiến   4.0079    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A