Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3,444,569,929,500   3,826,287,012,442   55.54
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   160,081,068,134   163,783,890,416   51.16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   141,961,286,876   146,995,836,384   51.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500   N/A   N/A
EPS dự kiến   781.68    
P/E dự kiến   6.58    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1%