Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.859E12   5.672544448422E12   41.35
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.06E11   6.83450002978E11   56.39
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.8E11   6.25933208566E11   53.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3193.6625    
PE dự kiến   4.0706    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A