Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.859E12   5.686922116457333E12   62.18
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.06E11   6.727717497106666E11   83.26
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.8E11   6.06557301496E11   78.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2929.9656    
PE dự kiến   3.5666    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A