Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.4445699295E12   4.046846120863E12   117.48
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.60081068134E11   1.19834147103E11   74.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.41961286876E11   1.04961988544E11   73.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   781.6835    
P/E dự kiến   5.5009    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A