Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.558E12   3.788734681336E12   26.62
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.84E11   1.07729760488E11   14.64
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.78E11   9.7536204796E10   13.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   980.124    
P/E dự kiến   6.6828    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A