Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.859E12   7.001514188349E12   102.08
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.06E11   7.08267549319E11   116.88
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.8E11   6.27828287584E11   108.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2929.9822    
PE dự kiến   3.0376    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A