Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.4445699295E12   3.8469963218933335E12   83.76
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.60081068134E11   1.3664282273466667E11   64.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.41961286876E11   1.2133681361333333E11   64.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   781.6835    
P/E dự kiến   5.0404    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A