Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IDI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.558E12   4.594583158992E12   64.57
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.84E11   1.6307503662E11   44.31
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.78E11   1.49827121168E11   42.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   980.124    
P/E dự kiến   6.5298    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A