Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng (ICG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ICG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8299E13   6.904449908E9   0.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.2639E13   6.404003381E9   0.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1131950.0    
P/E dự kiến   0.0054    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A