Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng (ICG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ICG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.8965133695333334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.2156E10   1.3219979350666666E10   19.01
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.1725E10   8.643554877333334E9   15.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2086.25    
PE dự kiến   4.8892    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A