Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng (ICG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ICG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.949906576E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.2156E10   -1.4491578218E10   -13.89
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.1725E10   -1.4491905478E10   -17.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2086.25    
PE dự kiến   3.8346    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A