Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng (ICG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ICG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   28,299,000,000,000   -7,912,372,468   -0.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   22,639,000,000,000   -7,912,372,468   -0.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,131,950    
P/E dự kiến   0.01    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.11%