Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng (ICG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ICG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.98570809837E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.2156E10   6.0936272642E10   116.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.1725E10   4.6737933447E10   112.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2086.25    
PE dự kiến   4.3619    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A