Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (ICF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ICF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   270,000,000,000   96,137,378,454.67   26.7
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7,390,000,000   -12,838,381,522.67   -130.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   577.03    
P/E dự kiến   4.82    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A