Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (ICF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ICF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.7E11   9.613737845466667E10   26.7
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.39E9   -1.2838381522666666E10   -130.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   577.0282    
P/E dự kiến   4.6272    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A