Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (ICF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ICF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.28722637108E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -1.9552441448E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0E9   -1.9552441448E10   -122.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   624.6584    
P/E dự kiến   3.682    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A