Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp (ICC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ICC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   450,000,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   37,500,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   30,000,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7,894.74    
PE dự kiến   5.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A