Công ty cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS (IBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.716E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.313E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1906.2137    
PE dự kiến   13.0625    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A