Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HWS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.145E11   5.49817290488E11   26.72
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.62582535108E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.84E10   1.30066028088E11   55.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   667.4133    
PE dự kiến   15.8822    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A