Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (HVX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HVX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.6662980011E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   1.2996807972E10   25.99
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   9.965378874E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   57.7962    
P/E dự kiến   85.9919    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A