Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (HVX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HVX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2003E10   5.00287428E8   1.14
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.6197E10   3.26956016E8   1.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   390.0518    
PE dự kiến   9.7423    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A