Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (HVX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HVX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.824E11   9.80192258866E11   99.78
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2003E10   9.339105976E9   42.44
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.6197E10   7.380601841E9   45.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   390.0518    
PE dự kiến   9.3321    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A