Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (HVX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HVX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.31301643185E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   2.0409650892E10   680.32
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4E9   1.5874477731E10   661.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   57.7962    
P/E dự kiến   91.7016    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A