Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.74711488758E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0E10   6.2276728092E10   77.85
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.9806982474E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   92371.1378    
P/E dự kiến   0.1992    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A