Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.03230430976E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0E10   5.8347340568E10   36.47
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.6663472456E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   92371.1378    
P/E dự kiến   0.1992    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A