Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HVN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.724536661804533E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.421E9   3.2351505657053335E12   100221.52
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.917E9   2.286251777052E12   89446.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1.5617    
PE dự kiến   20902.6526    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A