Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HVN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.5114405523172E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.421E9   3.71041577759E12   76629.82
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.917E9   2.724039782234E12   71049.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1.5617    
PE dự kiến   22895.394    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A