Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HVN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   96,821,403,980,297   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,421,000,000   3,239,610,230,103   133,812.9
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,917,000,000   2,281,935,055,417   119,036.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1.35    
PE dự kiến   29,903.22    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A