Công ty cổ phần nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HVA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.7716622238E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.229583078E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0E10   1.549236068E9   15.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1769.9115    
P/E dự kiến   1.4125    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A