Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (HVA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HVA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.7716622238E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1E10   2.229583078E9   20.27
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.5E9   1.549236068E9   16.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1681.4159    
PE dự kiến   2.2005    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A