Công ty cổ phần nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HVA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   14,322,698,546   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1,079,245,606   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   10,000,000,000   391,843,872   1.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,769.91    
P/E dự kiến   2.15    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A