Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (HVA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HVA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.0E10   3.0186816978E10   50.31
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   5.291447717E9   105.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E9   5.156099439E9   128.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   707.9646    
PE dự kiến   3.1075    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A