Công ty cổ phần nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HVA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.5086996922666666E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.1899113533333333E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0E10   5.814682653333334E8   4.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1769.9115    
P/E dự kiến   1.1865    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A