Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HUT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.8E11   4.03235110153E11   106.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2155.0573    
P/E dự kiến   6.3107    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A