Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HUT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   380,000,000,000   318,428,815,282   41.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,155.06    
P/E dự kiến   5.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1%