Tổng công ty May Hưng Yên - Công ty Cổ phần (HUG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HUG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E11   6.80213757074E11   68.02
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E10   1.22939215452E11   102.45
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.8E10   1.0105057924E11   105.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3542.4354    
PE dự kiến   3.698    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A