Tổng công ty May Hưng Yên - Công ty Cổ phần (HUG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HUG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E11   6.95605092549E11   139.12
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E10   1.45525741339E11   242.54
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.8E10   1.22697189669E11   255.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3542.4354    
PE dự kiến   12.3361    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A