Tổng công ty May Hưng Yên - Công ty Cổ phần (HUG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HUG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E11   5.98343722116E11   29.92
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E10   1.04256744636E11   43.44
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.8E10   8.6218990416E10   44.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3542.4354    
P/E dự kiến   2.6535    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A