Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 (HU6: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HU6 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.04E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1386.6667    
P/E dự kiến   7.2837    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A