Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HU3: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HU3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   330,000,000,000   519,242,187,824   78.67
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   16,000,000,000   29,507,512,382   92.21
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,225.17    
P/E dự kiến   6.28    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A