Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HU3: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HU3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0E11   4.53101983446E11   113.28
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   2.5010766262E10   69.47
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.987731949E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1225.1655    
P/E dự kiến   6.2849    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A