Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HU3: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HU3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0E11   4.8165975465E11   120.41
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   2.4160810766E10   67.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.9027363992E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1225.1655    
P/E dự kiến   6.2849    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A