Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HU1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.05454513532E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.7E9   -5.70208902E8   -3.7
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -5.2293292E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   707.0    
P/E dự kiến   8.4866    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A