Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HU1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.14079368624E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.5E9   2.090266992E9   18.44
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.3674304053333333E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   707.0    
P/E dự kiến   8.4866    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A