Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh (HTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   122,723,810,002   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4,737,604,527   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4,099,000,000   4,370,649,783   106.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   200.92    
PE dự kiến   49.77    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A