Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh (HTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.16574489656E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.24805692E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.099E9   3.24805692E9   39.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   200.9226    
PE dự kiến   49.7704    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A