Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (HTV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.8983516115066666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.5112645562666668E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4367549224E10   1.997731032E10   61.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1859.5505    
P/E dự kiến   8.2816    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A