Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (HTV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   209,760,000,000   197,171,485,446.67   70.5
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   28,030,000,000   32,771,916,262.67   87.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,542.88    
P/E dự kiến   10.24    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A