Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (HTV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.84900446154E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.611784569E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4367549224E10   2.0200670986E10   41.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2555.6274    
P/E dự kiến   6.8868    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A