Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (HTV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0043E10   2.6704342808E10   44.44
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   15.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1834.1728    
PE dự kiến   8.7233    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.001%