Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (HTV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0976E11   1.9717148544666666E11   70.5
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.803E10   3.2771916262666668E10   87.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1542.8784    
P/E dự kiến   10.2406    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A