Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (HTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.236511603E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.694E9   4.533766122E9   48.29
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.755E9   3.602360286E9   47.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   228.4288    
PE dự kiến   43.7773    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A