Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (HTT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.866976232E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.675E10   2.29968506E9   3.13
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.94E10   1.821081382E9   3.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1470.0    
PE dự kiến   1.5442    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A