Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (HTT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.171329908E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.675E10   2.75756408E8   0.75
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.94E10   3.6454569E7   0.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1470.0    
PE dự kiến   1.1565    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A