Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (HTT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.5865056588E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.675E10   1.0958910773333333E9   2.24
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.94E10   7.768219586666666E8   1.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1470.0    
PE dự kiến   1.4558    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A