Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3026359790666666E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E9   2.0494577426666667E9   61.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E9   1.6455606466666667E9   61.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1215.3769    
P/E dự kiến   6.9937    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A