Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1448396882E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E9   1.307426101E9   52.3
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0E9   1.045596721E9   52.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1215.3769    
P/E dự kiến   3.7026    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A