Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3294997184E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3E9   1.863088478E9   71.66
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.504497982E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1215.3769    
P/E dự kiến   3.7026    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A