Công ty Cổ phần HTINVEST (HTP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.319806414E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3E9   2.28722932E8   17.59
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.92549546E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1215.3769    
PE dự kiến   3.7026    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A