Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   82,423,163,617   76,584,993,705.33   69.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   65,938,530,894   60,055,242,474.67   68.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5,494.88    
P/E dự kiến   11.56    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A