Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.392520782093334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5200737255E10   1.11387508E9   2.37
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.6752560314E10   6.737768386666666E8   1.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2229.38    
PE dự kiến   7.1769    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A