Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.2423163617E10   6.87394293E10   83.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.5938530894E10   5.319763013E10   80.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5494.8776    
P/E dự kiến   8.0075    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A