Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.40162233832E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7043860033E10   1.6012579336E10   32.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.9635088027E10   1.2810061496E10   32.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2469.5907    
P/E dự kiến   14.9013    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A