Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.05796331193E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7043860033E10   3.386794855E10   91.43
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.9635088027E10   2.5737588347E10   86.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2469.5907    
P/E dự kiến   11.4999    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A