Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   785,575,771,957   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   35,200,737,255   8,270,106,943   23.49
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   26,752,560,314   5,514,762,550   20.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,229.38    
PE dự kiến   8.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A