Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.2423163617E10   7.658499370533333E10   69.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.5938530894E10   6.0055242474666664E10   68.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5494.8776    
P/E dự kiến   10.5371    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A